REGULAMIN
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI
31.05.2017

Drodzy Klienci,


Ze smutkiem informujemy, iż dnia 31 maja 2017 roku szkoła tańca Kabaty Dance Studio kończy swoja działalność.


Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami przez te wszystkie lata.                 Dzięki Wam było to wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnej atmosferze.

 
 
 
Regulamin
 

1)      Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Kabaty Dance Studio jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2)      W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet, wykupić nowy albo zapłacić za jednorazowe zajęcia. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, osoby towarzyszące powinni przebywać poza salami tanecznymi.

3)      Przy pierwszej płatności za zajęcia, uczestników obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata za kartę klubową w wysokości 20 PLN.

4)      Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Po zapełnieniu się grupy, lista zostaje zamknięta, a uczestnicy zostają poinformowani o rozpoczęciu zajęć drogą telefoniczną. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach po zamknięciu listy zostają przepisane (po wyrażeniu przez nie zgody) na inne zajęcia lub otrzymują zwrot pieniędzy (po okazaniu paragonu). O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

5)      Opłaty za regularne zajęcia pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem przed przystąpieniem do zajęć. Istnieje możliwość zapłaty gotówką, kartą płatniczą (lub kredytową) oraz przelewem (w tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika, nazwa, dzień i godzina kursu oraz okres, którego dotyczy płatność.

6)      Zajęcia warsztatowe, wieczorki taneczne oraz inne imprezy dodatkowe organizowane przez KDS są płatne oddzielnie, a ich cena podana jest przy opisie wydarzenia.

7)      Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są każdorazowo zgłosić się do recepcji KDS w celu weryfikacji płatności. Uczestnik pozostawiając kartę KDS (lub gdy jej nie posiada - dokument tożsamości), otrzymuje kluczyk do szafki. Po zakończeniu zajęć należy zwrócić kluczyk do recepcji i odebrać kartę KDS (lub dokument tożsamości). Zgubienie lub zniszczenie kluczyka jest równoznaczne z koniecznością pokrycia kosztów  wymiany zamka przez uczestnika w wysokości 25 PLN.

8)      Posiadacze kart Multisport i Fitprofit zobowiązani są do zarejestrowania wejścia każdorazowo przed zajęciami. Obowiązkowe jest okazanie podpisanej, aktualnej karty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klient nie posiadający któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.

9)      Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania płatności po okazaniu paragonu (warunek konieczny).

10)  Przed wejściem na sale taneczne obowiązuje zmiana obuwia. Osoby w obuwiu brudzącym lub niszczącym parkiet mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.

11)   Karnet na zajęcia jest ważny na określoną w nim ilość wejść. Obowiązuje on na każde kolejne zajęcia w danej grupie od daty pierwszych opłaconych zajęć.

12)   Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia w wypadku wolnych miejsc w grupie. Pierwszeństwo mają osoby z aktualnymi karnetami.

13)   W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu, KDS nie zwraca wniesionej opłaty.

14)   Nie ma możliwości przesunięcia karnetu w razie nieobecności, która nie jest spowodowana chorobą (obowiązuje konieczność przedstawienia zwolnienia lekarskiego).

15)   W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach z ważnych powodów losowych,  istnieje możliwość odrobienia zajęć (po wcześniejszym poinformowaniu recepcji o nieobecności telefonicznie, mailowo lub osobiście), w ciągu dwóch tygodni w innej grupie, w której dostępne są wolne miejsca.

16)   W sytuacji zamknięcia KDS ze względu na święta kościelne lub państwowe karnety zostają automatycznie przesunięte.

17)   KDS zastrzega sobie możliwość, w sytuacjach wyjątkowych, do odwołania zajęć po uprzednim powiadomieniu klientów (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Uczestnikom zostaje zaproponowana możliwość odrobienia zajęć w innym terminie lub na innym kursie.

18)   W przypadku zbyt małej ilości osób uczestniczących w zajęciach, KDS zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy. W takim przypadku uczestnikom zostaje zaproponowany inny kurs lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

19)   W wyjątkowych okolicznościach KDS zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym klientów.

20)   KDS zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć oraz cennika.

21)   Za bezpieczeństwo dzieci pozostających na terenie studia (poza salami tanecznymi  podczas trwania zajęć) odpowiadają rodzice. Pozostawienie dziecka bez opieki odbywa się na całkowitą odpowiedzialność jego rodziców/opiekunów prawnych

22)   Na terenie KDS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających.

23)   Klienci KDS zobligowani są do kulturalnego, nie zagrażającego bezpieczeństwu innych osób zachowania na terenie studia. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez KDS, zobowiązują się do poszanowania praw i godności Klientów i Pracowników studia.

24)   Osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, a ich zachowanie będzie przeszkadzało lub zagrażało bezpieczeństwu innych, mogą zostać poproszone o opuszczenie studia.

25)   Klienci proszeni są o poszanowanie mienia należącego do KDS i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice.

26)   KDS nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jego terenie.

 

28)  Uczestnik zajęć KDS wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kabaty Dance Studio ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej oraz w lokalu Kabaty Dance Studio.

29)  Uczestnik zajęć KDS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych oraz marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Szkoła Tańca - Kabaty Dance Studio

Al. KEN 18 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie tel. 22 405 76 61 (po 16:00), kom. 691 385 203 email:

Szkoła tańca Kabaty Dance Studio Warszawa